Varför Växtbaserat?

 Planetens Framtid

 

Omvandlingen till ett växtbaserat livsmedelssystem kommer kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och vi kan mätta fler människor med med avsevärt mindre mark och resurser. 

 I Sverige står animalier för 35 procent av mängden konsumerade kalorier men genererar 75 procent av matproduktionens växthusgasutsläpp. Detta är mer än utsläppen från den svenska privatbilismen. Främst ar det metan från idisslarnas magar och koldioxid från avskogningen som sker för att frigöra mark till bete och för foderodlingar.

Enligt forskning som publicerades i tidskriften Climate skulle världens koldioxidutsläpp relaterade till mat minska med 68 procent inom 15 år om vi alla åt en växtbaserad kost. Det skulle minska utsläppen till den nivå som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C.

Men det är inte bara växthusgasutsläppen som hotar vår överlevnad. Vi behöver friska vilda ekosystem, både i vattnet och på land om vi vill stoppa klimat krisen. Trots det mår vår jord och haven allt sämre. Förlusten av naturliga habitat för att kunna livnära djurindustrin är den främsta orsaken till minskningen av världens biologiska mångfald.

För att kunna mätta västerländska länders stora aptit för animaliska produkter så livnärs och slaktas det årligen 80 miljarder landlevande djur globalt. Den enorma mängden resurser som krävs för detta resulterar i skövling av naturliga marker, avskogning, klimatförändringar och förorening av luft, mark och vatten samt utarmning av jorden, insekts död och bidöd. Därför är djurindustrin den främsta orsaken till förstörelsen av världens ekosystem och den biologiska mångfalden.

Idag kräver den globala djuruppfödning mer än 83 procent av världens jordbruksmark och en tredjedel av fångsten från det industriella fisket blir till djurfoder. Även en femtedel av allt sötvatten som vi har på jorden går till att föda upp djur. Samtidigt som man endast får ut i snitt 7 procent av de ursprungliga kalorierna djuren matas med när man äter djurprodukter.

I Sverige slaktas årligen över 122 miljoner djur på svenska slakterier, enligt Jordbruksverket. Därför används idag mer än 80 procent av svensk mark för livsmedelsproduktion till att odla foder för djur. T.ex. odlas det spannmål på en tredjedel av Sveriges jordbruksmark men endast 13 procent av spannmål som odlas äts direkt av människor.

Trots att majoriteten av Sveriges resurser går till att livnära djurindustrin, så baseras svensk djurproduktion till stor del på importerade fodermedel. Bl.a. från Amazonas. Importen av resurser betyder att den svenska lusten för djurprodukter även skadar ekosystemen utanför vårt land. Med hänsyn till att forskningen tydligt pekar på att flertalet planetära gränser redan övertrasserats, så måste naturens resurser börja användas på ett klokare sätt.

Beräkningar har visat att en övergång till att odla baljväxter på en procent av Sveriges åkermark kan producera lika mycket mat som hälften av den svenska köttkonsumtionen. Genom att fokusera på att odla inhemska grödor for humankonsumtion skulle alltså användningen av Sveriges resurser effektiviseras avsevärt.

Enligt the Good Food Institute skulle ett växtbaserat skifte kunna effektivisera land användningen med upp till 95 procent. Det skulle stoppa överutnyttjandet av jordens resurser och frigöra värdefull mark. Stora delar av naturen skulle då kunna återställas och återigen bli skogar, våtmarker, naturliga gräsmarker och andra viktiga ekosystem som kan ge liv till biologiskt mångfald, samt absorbera de farliga nivåerna av växthusgaser som vi människor redan släppt ut, och fortsätter att släppa ut.

Det finns alltså enorma klimatpotentialer att vinna i  ett hållbart matsystem utan djuruppfödning.

Bönder och Djurens Välmående

Djur är kännande individer precis som vi människor. De har starka familjeband och känner glädje, njutning, sorg och smärta. Många bönder känner kopplingen till sina djur som fascinerande och unika personligheter och vill inte skicka dem till slakt.  

Genom att övergå till växtbaserad produktion slipper bönder den mentala stressen och det vemod som uppstår av att sitta fast i dilemmat mellan djurvälfärd och ekonomisk vinst. Istället kan de  fokusera på att odla hälsosamma växtbaserade livsmedel och vara en del av livsmedelsproduktionen utan att kompromissa med sina känslomässiga värderingar och mentala välbefinnande.

 

Livsmedelsberedskap & Svensk Självförsörjning

En fungerande livsmedelsförsörjning under kriser är avgörande för vår överlevnad. Idag är Sverige endast självförsörjande på spannmål, morötter och socker. I stort bedöms Sverige ha en självförsörjningsgrad på endast 50 procent. Dagens importberoende av basgrödor gör oss därför väldigt sårbara för samhällsstörningar. Vid en större kris skulle vi svenskar svälta. 

För att trygga Sveriges livsmedelsberedskap så måste självförsörjningsgraden höjas. Vi har tillräckligt med åkerareal för att kunna försörja hela Sverige med endast svenska råvaror, men det skulle kräva en förändring. Endast 13 procent av spannmål som odlas i Sverige idag äts direkt av människor och den stora majoriteten, 68 procent, blir istället djurfoder. 

Eftersom vi endast får ut 10 procent av de ursprungliga kalorierna djuren matas med så hindrar djurindustrin våra chanser till fungerande självförsörjning. Därför så måste vi börja nyttja vår åkermark mer effektivt och börja odla fler grödor åt människor istället för foder till djur.

© 2023 Bönder för framtiden. Alla rättigheter är reserverade.

Rulla till toppen